Veelgestelde vragen over het pgb voor je kind(eren)

Wat is een persoonsgebonden budget?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag dat je kunt krijgen als jehulp of ondersteuning nodig hebt. Hiermee kun je zelf zorg, begeleiding, hulp of hulpmiddelen kopen. Een pgb bestaat naast de mogelijkheid van ‘zorg in natura’. Zorg in natura wil zeggen dat je ondersteuning of hulp krijgt via een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. De gemeente betaalt deze aanbieder rechtstreeks. Voor de gemeente Zeist zijn een pgb en zorg in natura gelijkwaardig.

Voor welke jeugdhulp kan ik een pgb krijgen?

Het CJG maakt met jou/jouw gezin een (gezins)plan. Daarin staat of de hulp of ondersteuning die je krijgt een algemene of een individuele voorziening is. Als je een individuele voorziening uit de Jeugdwet krijgt, kun je daar een pgb voor krijgen of hulp in natura. Hulp in natura is door de gemeente rechtstreeks ingekocht. Met een pgb kun je de hulp zelf inkopen. Het is dan wel de bedoeling dat je het pgb uitgeeft aan de jeugdhulp die de gemeente voor je heeft beschikt en waarvoor het pgb dus is gegeven. Je kunt geen pgb krijgen voor jeugdhulp bij drang, dwang en spoed.

Kom ik in aanmerking voor een pgb?

Kom je in aanmerking voor jeugdhulp? Dan kun je kiezen voor een pgb of voor zorg in natura. Kies je voor een pgb dan moet een gemeente beoordelen of je in staat bent om met een pgb de juiste zorg te organiseren. Dit betekent dat je zelf ondersteuning in kunt kopen die goed en veilig is. En dat je de hulpverleners aan kunt sturen.

Je moet kunnen aangeven waarom de zorg die je kan krijgen van aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft, (‘zorg in natura’) niet geschikt is. Verder moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je moet het budget kunnen beheren (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen). Je mag ook iemand machtigen om dit voor je te doen.
 • De zorg die je inkoopt, moet bijdragen aan de doelstellingen in je (gezins)plan en van goede kwaliteit en veilig zijn.

Soms is zorg die je met je pgb inkoopt duurder dan vergelijkbare zorg in natura. De gemeente geeft je dan maximaal het bedrag dat zorg in natura zou kosten. De meerkosten betaal je dan zelf.

Wat zijn voor- en nadelen van ‘in natura’ en pgb?

Wij kunnen je voorlichten over de voor en nadelen van pgb en ‘in natura’, zodat je een goede keuze kunt maken. Daarvoor kun je contact met ons opnemen.

Voordelen Voorziening of hulp in natura

 • De gemeente regelt de voorziening of hulp voor jou via de jeugdhulp.
 • De gemeente betaalt, na levering van de hulp, de kosten rechtstreeks aan de jeugdhulpaanbieder. Je hebt daar geen omkijken naar.
 • Bij hulp in natura regelt de jeugdhulpaanbieder vervanging bij ziekte of vakantie van de hulp of ondersteuner.
 • Je hebt vrijwel geen administratie.
 • Je kunt zelf bepalen wie de hulp levert.
 • Je kunt zelf afspraken maken met de hulpverlener.

Voordelen Persoonsgebonden budget (pgb)

 • Je kunt zelf bepalen wie de hulp levert.
 • Je kunt zelf afspraken maken met de hulpverlener.

Nadelen Voorziening of hulp ‘in natura’

 • Je bent afhankelijk van het aanbod van de leveranciers waar de gemeente zaken mee doet. Overigens kan dat nooit betekenen dat je een voor jou ongeschikte voorziening toegewezen krijgt. Maar het kan wel zo zijn dat de zorgverlener bijvoorbeeld niet de levensbeschouwelijke grondslag heeft die bij je past. Ook kan het zijn dat de zorgverlener een werkwijze hanteert die minder goed bij jou aansluit.

Nadelen Persoonsgebonden budget (pgb)

 • Een pgb brengt werk en verantwoordelijkheid met zich mee. De gemeente Zeist heeft een contract met de Sociale Verzekeringsbank afgesloten om je met de administratie rondom het pgb te ondersteunen. Deze dienstverlening is gratis.
 • Je sluit een contract met de gemeente en ook met jouw hulpverlener of ondersteuner.
 • Wanneer jouw hulpverlener meer dan 3 dagen per week bij je werkt, word je gezien als werkgever met alle verplichtingen die daarbij horen.

Hoe betaal ik de hulp?

Het geld voor de hulp die je zelf regelt krijg je niet zelf op je bankrekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het geld. Je budget wordt door de gemeente onder jouw naam op de rekening van de SVB gestort. Je stuurt je facturen op naar de SVB en de SVB betaalt vervolgens de hulpverlener. De SVB neemt op die manier een groot deel van je financiële administratie over.

Hoe wordt de hoogte van het persoonsgebonden budget bepaald?

Aan de hand van het (gezins)plan bepalen we hoeveel uur jeugdhulp je nodig hebt. In de verordening Jeugdhulp Zeist 2015 is vastgelegd welke maximale bedragen er beschikbaar zijn, afhankelijk van de soort hulp en soort hulpverlener (professionele hulpverlener of persoon uit het eigen netwerk - bijvoorbeeld familielid of kennis).

De tarieven voor het pgb zijn afgeleid van de tarieven voor ‘zorg in natura’. Er zijn tarieven vastgesteld per zorgvorm en soort hulpverlener. Deze tarieven gelden sinds 1 januari 2015 voor iedereen die een nieuwe pgb-aanvraag doet. De tarieven gelden dus niet voor mensen die voor 1 januari al een pgb hadden die doorloopt na 1 januari 2015. Zij krijgen wél met de nieuwe tarieven te maken zodra zij een nieuw pgb aanvragen.

Wat gebeurt er als de indicatie voor mijn kind afloopt?

Als je indicatie afloopt, dus de periode die is vastgesteld dat er zorg voor je kind nodig was, heb je in principe geen recht meer op zorg. Maar misschien is er nog wel zorg nodig. Neem daarom twee maanden voor het einde van de indicatie zelf contact op met ons. Wij kijken samen met jou welke ondersteuning je kind nog nodig heeft in de periode daarna.

Geldt er een eigen bijdrage bij een pgb voor jeugdhulp?

Voor jeugdhulp geldt geen eigen bijdrage. Je bent daarnaast vrij om een duurdere voorziening in te kopen via je pgb. Het verschil tussen het toegekende budget en de kosten van de hulp of ondersteuning zijn dan wel voor je eigen rekening.